-A A +A

INFORMACJA O GRANCIE JESIENNYM

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA W KALISZU ORAZ TERMINU SZKOLENIA W PILE

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele
przedszkoli, szkół podstawowych,
szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych

Informujemy o możliwości uczestnictwa nauczycieli w 6-godzinnym (jednodniowym) szkoleniu realizowanym w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu -  GRANT 23.

Temat szkolenia:  Etyka zawodowa, dobre obyczaje, kultura i zasady pracy nauczyciela

Prowadzący: Jolanta Fabisiak, dr Krzysztof Wereszczyński

Koszt udziału w szkoleniu: 13,00 zł od uczestnika

Szkolenia odbywać się będą w pięciu miastach Wielkopolski, zgodnie z podanym harmonogramem.

Szkolenie będzie obejmować następujące treści:

Moduł I - Istota etyki zawodowej. Czym jest etyka? Pojęcie moralności. Deontologia, zawodowe kodeksy etyczne. Podstawowe zasady etyki zawodowej – zaufanie, integralność, staranność
 i odpowiedzialność. Elementy kodeksu etycznego. Kodeks etyczny nauczyciela wg dr Jana Kropiwnickiego.

Moduł II - Czynniki warunkujące właściwe wypełnianie roli zawodowej nauczyciela (autorytet, osobowość, etyka zawodowa). Pożądane cechy osobowościowe nauczyciela. Kompetentny nauczyciel w szkole i poza nią – dylematy i zachowania nauczyciela w różnych sytuacjach społecznych.

Moduł III - Ustawowe obowiązki nauczyciela – przegląd aktów prawnych. Kryteria oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r.

Moduł IV - Odpowiedzialność nauczycieli wynikająca z przepisów prawa. Omówienie rodzajów odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, cywilna, za wykroczenie) wraz z przykładami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej:

- odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna: kiedy można ukarać dyscyplinarnie nauczyciela?

- postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne krok po kroku,

- rodzaje kar dyscyplinarnych,

- zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków,

- Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych,

- nauczyciel funkcjonariusz publiczny  - ochrona i odpowiedzialność w świetle przepisów prawa.

Moduł V - Uchybienie godności zawodu nauczyciela  (przegląd i analiza różnych kazusów, dyskusja
nt. różnych zachowań nauczycieli naruszających podstawowe zasady etyki nauczycielskiej). Kodeks etyczny nauczyciela a ocena jego pracy. Stworzenie banku przykładów z praktyki nauczycielskiej podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Szczegółowy harmonogram szkoleń:

Lp.

Miasto

adres

termin

harmonogram

1.

Konin

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Szymanowskiego 5,
62-510 Konin

03-10-2018 r.

 

12.00-14.30 - wykład
15.00-16.30 - wykład
16.45-18.45 - warsztaty

 

2.

Kalisz

było:

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu,
ul. Tadeusza Kościuszki 10,
62-800 Kalisz

jest:

Centrum Edukacyjne Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1, 62-800 Kalisz

 

11-10-2018 r.

 

12.00-14.30 - wykład
15.00-16.30 - wykład
16.45-18.45 - warsztaty

 

3.

Poznań

Zespół Szkół nr 6 im. J. Lelewela
w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5,
61-727 Poznań

24-10-2018 r.

 

12.00-14.30 - wykład
15.00-16.30 - wykład
16.45-18.45 - warsztaty

4.

Leszno

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Obrońców Polskiego Morza,
ul. Gabriela Narutowicza 57,
64-100 Leszno

07-11-2018 r.

 

12.00-14.30 - wykład
15.00-16.30 - wykład
16.45-18.45 - warsztaty

 

5.

Piła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Pile;
ul. Bydgoska 23,
64-920 Piła

było:

17-11-2018 r.

jest:

16-11-2018 r.

12.00-14.30 - wykład
15.00-16.30 - wykład
16.45-18.45 - warsztaty

 

 

Zajęcia będą prowadzone metodą wykładową oraz warsztatową. Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp, poprzez stronę internetową, do materiałów szkoleniowych oraz do wszystkich stosowanych
 i wypracowanych podczas spotkań materiałów dydaktycznych.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez stronę internetową MODN (www.modn.konin.pl), zakładka GRANTY WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY:

 - poprzez wypełnienie formularza on-line – proszę zwrócić uwagę na nr i nazwę szkolenia;

- poprzez formularz do pobrania, wydruku i przesłania mailem na adres: granty@modn.konin.pl lub faxem: 63 243 33 52

Termin zgłoszeń:

Konin – do 25 września 2018 r.                  Kalisz – do 5 października 2018 r.

Poznań – do 17 października 2018 r.       Leszno – do 26 października 2018 r.

Piła – do 12 listopada 2018 r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń, a po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału
w szkoleniu, dokonanie wpłaty za szkolenie dokładnie w kwocie 13,00 zł na rachunek: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, nr: 92 1560 0013 2015 2809 0830 0001
w tytule wpłaty podając: „nazwisko i imię, 23 grant WKO Poznań”.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

ZGŁOSZENIE ON-LINE GRANT 23

Załączniki: