-A A +A

Seminaria metodyczne - wrzesień 2017

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów szkolnych do udziału w bezpłatnych seminariach metodycznych nt.:

Planowanie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
w ramach kształcenia przedmiotowego.

Seminaria planowane są w grupach przedmiotowych: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia/wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda,  wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zawodowe, kształcenie specjalne,  

oraz

wychowanie przedszkolne, temat seminarium: Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym.

pedagog/psycholog szkolny, temat seminarium: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018.

wychowawca klasy/wychowawca świetlicy szkolnej, temat seminarium: Planowanie pracy wychowawczej w klasie i świetlicy szkolnej na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

nauczyciel biblioteki szkolnej, temat seminarium: Rola biblioteki szkolnej w procesie wychowania.

Udział w seminarium wymaga zarejestrowania się poprzez:

  1. zgłoszenie on-line ze strony www.modn.konin.pl  (formularz rejestracyjny)
  2. zgłoszenie w formie papierowej (formularz rejestracyjny do pobrania i wydrukowania) pocztą tradycyjną na adres: MODN w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin lub faksem (tel. 63 243 33 52) lub pocztą elektroniczną sekretariat@modn.konin.pl
  3. zgłoszenie telefoniczne: 736 656 809 lub 63 243 33 52, a następnie dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia.

Rejestracja trwa do dnia 26 września 2017r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby nauczycieli do poszczególnych grup przedmiotowych zostaną uruchomione dodatkowe terminy, a uczestnicy umieszczeni
na liście rezerwowej zostaną powiadomieni o dodatkowym terminie seminarium.

Załącznik 1 – harmonogram szczegółowy seminariów w dniach 28-30 września 2017r.

Załącznik 2 – formularz zgłoszenia na seminarium do pobrania

Załączniki: