-A A +A

O nas / About us

Celem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych szkolnych i pozaszkolnych.

Doradcy metodyczni zatrudnieni w Ośrodku wykonują zadania związane ze wspomaganiem nauczycieli oraz rad pedagogicznych w zakresie: planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego, doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijania umiejętności metodycznych, podejmowania działań innowacyjnych. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez: udzielanie indywidualnych i zbiorowych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, organizowanie zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji metodycznych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli.

W swojej pracy kierujemy się zasadą, że nauczyciel XXI wieku to „nauczyciel kształcący się całe życie” , bo tylko taki pedagog będzie kształcił u swoich uczniów umiejętności uczenia się przez całe życie.
W załączniku znajdziecie Państwo wizję, misję i koncepcje pracy MODN na lata 2012-2017, które są częścią Księgi Jakości certyfikatu ISO 9001:2008.


Municipal Teacher Training Centre in Konin specializes in providing continuous training to improve the skills and qualifications of not only teachers, but also headteachers of kindergartens, primary schools, junior or high schools and other educational institutions.

Teaching Methodology Advisers working for the Municipal Teacher Training Centre are involved in activities aimed at assisting teachers in: planning, organising and assessing the effects of teaching-educational process. The activities also include: developing teaching curricula, improving methodological skills in teaching or undertaking innovative actions. The activities are carried out by means of: individual or collective consulting or by conducting open classes or organising workshops, seminars and methodological conferences.

In our work we are guided by the principle that the teacher of the 21st century is the one who “continues to learn all his/her life” because only such a person can be a real master for his/her pupils.

Dlaczego ISO?

W erze globalizacji powstała potrzeba wyznaczenia wspólnych norm regulujących jakość, niezależnie od kraju w którym są realizowane, ponieważ pozwala to na wiarygodną ocenę jakości produktów i usług , w związku z tym międzynarodowa normalizacja jakości nie ominęła również edukacji.

ISO 9001:2008 to model zarządzania ukierunkowany na dobro i wszechstronny rozwój klienta – w naszym przypadku dyrektora szkoły/placówki, nauczyciela, a w konsekwencji ucznia, zapewniający jakość procesu kształcenia i nieustanne doskonalenie wyników, osiągane dzięki zaangażowaniu całej społeczności.

Aby proces nie tylko mógł się rozpocząć, ale przede wszystkim by można było liczyć na sukces trzeba zaangażowania wszystkich. Nie jest to łatwe, ponieważ pierwszą przeszkodę stanowi „opór wobec nowego”.
I u nas początkowo nie było inaczej. Tylko przedstawienie korzyści, liczne szkolenia, konsultacje zespołowe i indywidualne pozwoliły na postęp prac wdrożeniowych. Korzyści (takie jak wzrost prestiżu, uporządkowanie procesów i zapisanie ich w procedury, podniesienie jakości usług świadczonych przez MODN), dla entuzjastów od początku były oczywiste. Z czasem przekonaliśmy pozostałych – sceptyków ubywa z każdym zrealizowanym zadaniem i mamy nadzieję, że ten proces ma charakter ciągły.

Każda instytucja, kierując się własnymi preferencjami i uwarunkowaniami, może budować swój system doskonalenia jakości pracy opierając się na ustalonych przez siebie wymaganiach wobec tej jakości. Badanie takiego systemu sprowadza się do określenia wymagań, ustawicznego badania stopnia ich spełnienia oraz wprowadzania zmian doskonalących. Należy przy tym pamiętać, że najważniejszym celem jest dobro klientów.

Posiadanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO jest dziś na całym świecie już nie tyle atutem, co koniecznością dostosowania się do zasad funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 to:

  • lepsze poznanie potrzeb klienta,
  • zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych,
  • zdobycie uznania klientów,
  • podniesienie prestiżu na rynku edukacyjnym,
  • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
  • funkcjonowanie procesu ciągłego doskonalenia działalności,
  • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
  • pobudzenie i utrzymanie potrzeby stałego doskonalenia się.

Bronisława Kostrzewa
Doradca metodyczny MODN w Koninie
Pełnomocnik ds. jakości

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Szymanowskiego 5
62-510 Konin
Telefon: 736-656-809
Faks: 63 243-33-52
E-mail:   sekretariat@modn.konin.pl

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wizja_misja_koncepcja_pracy_modn.pdf586.37 KB
PDF icon statut_modn.pdf1.04 MB