-A A +A

Wspomaganie szkół

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

Szanowni Państwo, w związku z wdrażaną reformą systemu eduakcji zamieszczamy poniżej linki do stron z najważniejszymi aktami prawnymi i informacjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Eduakcji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do 31 sierpnia 2017 roku planuje podjąć następujące działania:

1. 21, 22 i 24 kwietnia 2017 roku, wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, organizujemy konferencje metodyczne dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, których tematem przewodnim będzie nowa podstawa programowa i jej porównanie z obowiązujacą do tej pory. Od 22 marca dostępny będzie harmonogram konferencji.

2. W miesiącu maju i czerwcu 2017 roku zapraszamy Państwa na 5-godzinne kursy dotyczące pracy z nową podstawą programową - OFERTA EDUKACYJNA

3. Doradcy metodyczni i konsultanci MODN zostali przeszkoleni w zakresie pracy z nową podstawą programową w ramach szkoleń zorganizowanych przez ORE. Dlatego zachęcamy do konsultacji indywidualnych - DORADCY METODYCZNI

4. Jeżeli w trakcie szkoleń, które odbędą się w maju i czerwcu będziecie zgłaszać Państwo potrzebę ich kontynuacji to na okres wakacji zaproponujemy kolejne formy szkoleniowe.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.

 

Przydatne linki

MEN o reformie Dobra szkoła

ORE zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017

Działania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Najważniejsze akty prawne

Ustawa o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe

Prawo oświatowe - zmiany wprowadzajace reformę

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształćenia ogólnego dl aszkoły podstawowej...szkoły branżowej I stopnia...szkoły policealnej

 

Działania MODN w ramach wspomagania szkół

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z października 2012 r. oraz w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowanie, MODN w Koninie podjął się realizacji projektu, który ma na celu stworzenie systemu wspomagania szkół i placówek miasta Konina przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

System wspomagania rozwoju szkół i placówek przez MODN ma służyć wspieraniu tych instytucji w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w zaspokajaniu potrzeb oraz rozwiązywaniu ich problemów.

Wspomaganie jest adresowane do szkoły lub placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje na szkołę lub placówkę rozumianą jako złożona, wieloaspektowa organizacja.

Wspomaganie pomaga szkole lub placówce w rozwiązywaniu jej problemów, ale nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, co oznacza, że MODN uwzględnia autonomiczną rolę szkoły/placówki i oczekuje ścisłej współpracy przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspomagających.

Zakres wspomagania wynika z indywidualnej sytuacji szkoły/placówki, dlatego punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli jest diagnoza potrzeb społeczności szkolnej przeprowadzana przez dyrektora szkoły/placówki przy pomocy MODN.

Techniką, najczęściej stosowaną do diagnozy pracy szkoły/placówki, jest grupowy wywiad połączony z wykorzystaniem analizy SWOT.

Wspomaganie realizowane przez MODN  jest procesem. Dominują długofalowe formy pomocy szkole/placówce, rozpoczynające się od diagnozy potrzeb poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych przez nią działań, aż po wspólną ze szkołą/placówką ocenę efektów i współpracę przy wyciąganiu wniosków i formułowaniu rekomendacji do dalszej pracy.

Poprawa kompetencji nauczycieli realizowana jest poprzez doradztwo metodyczne oraz doskonalenie.

Doradztwo ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego pojedynczych nauczycieli lub zespołów nauczycielskich. Polega na Identyfikowaniu problemów nauczyciela lub zespołu, wspólnym szukaniu rozwiązań oraz wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Doskonalenie dotyczy pojedynczych nauczycieli, zespołów nauczycielskich lub całych rad pedagogicznych. Prowadzone jest w formie kursów i szkoleń stacjonarnych, e-learningowych lub w trybie mieszanym (blended learning).