-A A +A

ZAPRASZAMY NA SEMINARIA WIOSENNE

ZAPRASZAMY

dyrektorów, nauczycieli, i specjalistów szkolnych do udziału w bezpłatnych seminariach metodycznych dotyczących kreatywności,  innowacyjności i kompetencji komunikacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i szkoły

Seminaria odbywać się będą w okresie od 15 kwietnia – 15 czerwca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowo-konwersacyjnej.

Udział w seminarium jest możliwy po przesłaniu zgłoszenia – pocztą tradycyjną, elektroniczną (sekretariat@modn.konin.pl) lub faksem (63 243 33 52) w terminie do 7 dni od daty seminarium.

Możliwe jest zbiorowe zgłoszenie nauczycieli z jednej szkoły/placówki. Prosimy wtedy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego nr 2.

Harmonogram spotkań oraz formularze zgłoszeń w formie edytowalnej są dostępne w załącznikach poniżej.

Jeśli na podany termin wpłynie więcej zgłoszeń niż zakładana przez prowadzących liczebność grupy, uruchamiane będą kolejne terminy spotkań.

Uzasadnienie tematyki seminariów

Zgodnie z zapisami aktualnego prawa oświatowego każda szkoła i każdy nauczyciel zobowiązany jest do działalności innowacyjnej.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)

W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają:

-        konieczność zapewnienia przez system oświaty kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (art. 1 pkt 18),

-        obowiązek tworzenia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 3),

-        możliwość wspierania nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli (art. 55 ust. 1 pkt 4),

-        obowiązek stwarzania przez dyrektora szkoły warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 68 ust. 1 pkt 9),

-        warunki, na jakich w szkole lub placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki (art. 86 ust. 1).

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r.
poz. 356)

-        Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. 

-        Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie
w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Zachęcamy do udziału.