-A A +A

Oferta szkoleń

Kursy i szkolenia

Warunkiem uruchomienia szkolenia przez MODN jest otrzymanie odpowiedniej liczby pisemnych zgłoszeń (na obowiązujących drukach). Płatności należy dokonać po uzyskaniu (drogą e-mailową) potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w wybranym szkoleniu. Przypominamy o możliwości uzyskiwania dofinansowania szkoleń w szkołach i placówkach macierzystych.

ADRESACI SZKOLEŃ:

SP – szkoły podstawowe     SPP – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe     P - przedszkola

 

SZKOLENIA (KURSY, WARSZTATY) DLA NAUCZYCIELI I KADRY KIEROWNICZEJ

organizowane w MODN (lub w innych miejscach)

NR TEMATU

TEMAT

STRONA W INFORMATORZE

ADRESACI

 

31.

Analiza porównawcza podstaw programowych. Jak pracować z uczniami w zreformowanej szkole ponadpodstawowej?

21

SPP

wszystkie przedmioty

32.

Różne formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów w procesie nauczania przedmiotowego

21

SP

wszystkie przedmioty

33.

Awans zawodowy nauczycieli – od stażysty
do kontraktowego

22

P, SP, SPP

zainteresowani

34.

Awans zawodowy nauczycieli –
od kontraktowego do mianowanego

22

P, SP, SPP

zainteresowani

35.

Awans zawodowy nauczycieli –
od mianowanego do dyplomowanego

22

P, SP, SPP

zainteresowani

36.

Kompetencje opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela

23

P, SP, SPP

zainteresowani

37.

Monitorowanie działań dydaktycznych
i wychowawczych jako obowiązkowe zadanie dyrektora szkoły/przedszkola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego

23

P, SP, SPP

kadra kierownicza

38.

Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r. Wszystko o wskaźnikach w regulaminie szkoły/placówki

24

P, SP, SPP

wszyscy nauczyciele

39.

Realizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

24

SP, SPP

doradcy zawodowi

40.

Różne sposoby ewaluacji realizowania celów lekcji

24

 SP, SPP

wszystkie przedmioty

41.

Lekcja pod znakiem zapytania – jak zadawać inspirujące pytania?

25

SP, SPP

wszystkie przedmioty

42.

Bezpieczeństwo uczniów w sieci. Jak kształtować postawy bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

25

SP, SPP

wszyscy nauczyciele

43.

Jak usprawnić prace i uatrakcyjnić zajęcia –
TIK narzędziem pracy nauczyciela

26

P, SP, SPP

wszystkie przedmioty

44.

Gamifikacja w edukacji – projektowanie narzędzi edukacyjnych w obszarze nauczanych przedmiotów

26

SP, SPP

wszystkie przedmioty

 

45.

Jak prowadzić lekcje, by były atrakcyjne
dla uczniów? Wykorzystanie narzędzi TIK

26

SP, SPP

nauczyciele przedmiotów humanistycznych

46.

Word bez tajemnic. Jak tworzyć i edytować teksty.

27

P, SP, SPP

zainteresowani

47.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych – zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel w pracy nauczyciela

27

P, SP, SPP

nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych

48.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych -  tworzenie prezentacji multimedialnych

27

P, SP, SPP

nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych

49.

Wykorzystanie koncepcji C. Orffa w pracy nauczyciela. Teatr muzyczny dla dzieci

28

P, SP

edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, wychowawcy świetlic

50.

Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej

29

SP

edukacja wczesnoszkolna

51.

Zaktywizuj swoich uczniów – nauka programowania w praktyce szkolnej

29

SP

edukacja wczesnoszkolna

52.

Jak przygotować się do realizacji nowej podstawy programowej z j. polskiego

30

SPP

j. polski

53.

Elementy retoryki na lekcjach j. polskiego

30

SP, SPP

j. polski

54.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z j. polskiego

30

SPP

j. polski

55.

Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty – j. angielski/j. niemiecki

31

SP

języki obce

56.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z j. obcego

31

SPP

języki obce

57.

Szkoła promuje wartości edukacji – nauczanie języków obcych wg nowej podstawy programowej

31

SP, SPP

języki obce

58.

Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela języków obcych jako obowiązek wynikających z aktualnych zapisów prawa oświatowego

32

SP, SPP

języki obce

59.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z historii

32

SPP

historia

60.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego z wos

32

SPP

wos

61.

Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty - matematyka

33

SP

matematyka

62.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z matematyki

 

33

SPP

matematyka

63.

Rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących czynności praktycznych, szczególnie w aspekcie korelacji międzyprzedmiotowej

33

SP

matematyka

64.

Kreatywność i innowacyjność na lekcjach matematyki

34

SP, SPP

matematyka

65.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z biologii

34

SPP

biologia

66.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z chemii

34

SPP

chemia

67.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z fizyki

35

SPP

fizyka

68.

Wymagania podstawy programowej
a konstrukcja zadań i arkusza maturalnego
z geografii

35

SPP

geografia

69.

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów
w trakcie procesu dydaktycznego
na przedmiotach ścisłych i przyrodniczych

35

SP, SPP

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

70.

Wykorzystanie technik plastycznych w pracy
z dziećmi

36

P, SP

ed. przedszkolna,
wczesnoszkolna,

plastyka, technika,

wych. świetlic

71.

Papieroplastyka - zima

36

P, SP

ed. przedszkolna,
wczesnoszkolna,

plastyka, technika,

wych. świetlic

72.

Podstawy krawiectwa

36

P, SP, SPP

zainteresowani

73.

Konstruowanie lub modyfikowanie programu nauczania wychowania fizycznego

37

SP, SPP

wf

74.

Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów
na lekcjach wychowania fizycznego

37

SP, SPP

wf

75.

Team Building – metody pracy z młodzieżą
na godzinach wychowawczych

38

SP, SPP

zainteresowani

76.

Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży – diagnoza, profilaktyka

38

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

zainteresowani nauczyciele

77.

Gry i zabawy interakcyjne jako pedagogiczny środek przeciwko agresji rówieśniczej

39

SP, SPP

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach

 

78.

Rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem mediacji szkolnych i rówieśniczych

39

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

 

 

79.

Prawne uwarunkowania zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole dzieciom
i młodzieży. Odpowiedzialność prawna nieletnich

39

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy
w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

80.

Diagnozowanie problemów wychowawczych
w szkole

40

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

81.

Trudne sytuacje w pracy nauczyciela. Stres
w pracy nauczyciela. Krytyka ze strony uczniów
i rodziców

40

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

82.

Metody reagowania stosowane w sytuacjach agresywnych zachowań uczniów/wychowanków

40

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

83.

Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

41

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wych. klas, wych.
 w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

84.

Instytucje wspomagające nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

41

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

 

85.

Skuteczna komunikacja w pracy nauczyciela

41

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, wychowawcy w świetlicach, zainteresowani nauczyciele

86.

Szkolenie nauczycieli – realizatorów programu Golden Five

42

SP, SPP

wychowawcy klas

87.

Gry i zabawy w działaniach profilaktyczno-wychowawczych na lekcji wychowawczej

42

SP, SPP

wychowawcy klas

88.

Spotkanie z rodzicami – szansa na współpracę czy konflikt?

42

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

89.

Tropimy dobro w sobie i wokół siebie. Jak stać się szczęśliwszym wykorzystując neuroplastyczność mózgu zależną
od doświadczenia

43

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

90.

Rozwijanie umiejętności uczenia się

43

SP, SPP

pedagodzy, psycholodzy,

wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

91.

Dziecko z trudnymi zachowaniami ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytami uwagi

43

SP, SPP

zainteresowani

92.

Uczyć lepiej, czyli neurodydaktyka w szkole

44

SP, SPP

zainteresowani

93.

Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela wf

44

SP, SPP

wf

94.

Zintegrowany system kwalifikacji i jego narzędzia

44

SPP

przedmioty zawodowe

95.

Nowa podstawa programowa kształcenia
w zawodach – cele i wymagania

45

SPP

przedmioty zawodowe

96.

Nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie

45

SPP

przedmioty zawodowe

 

Rady pedagogiczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń  członków rad pedagogicznych na I semestr roku szkolnego 2018/19

 

I   SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

organizowane w szkole/placówce Zamawiającego

 

NR TEMATU

TEMAT

STRONA W INFORMATORZE

PROWADZĄCY

1.

Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r. Wszystko o kryteriach
i wskaźnikach

13

Jolanta Fabisiak

2.

Szkoła i nauczyciel wobec zmian
w systemie oświaty. Jak sprawnie poruszać się w nowych przepisach oświatowych?

13

Jolanta Fabisiak

3.

Szkoła w innowacji - innowacja w szkole, czyli co sprawia, że jesteśmy twórczy? Kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa jako kluczowe kompetencje
w kształceniu

13

Jolanta Fabisiak

4.

Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej – istota zmian

14

Małgorzata Ptak

5.

Konstruowanie lub modyfikowanie programów nauczania zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego

14

Ewa Gryczman

6.

Jak zaplanować i prowadzić monitorowanie realizacji treści nowej podstawy programowej oraz efektów kształcenia w aspekcie jakościowym?

14

Ewa Gryczman

7.

ABC sprawdzania i oceniania szkolnego

14

Ewa Gryczman

8.

Warsztat pracy współczesnego nauczyciela – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

14

Ewa Gryczman

9.

Kształcenie postaw patriotycznych nauczycieli i uczniów jako element wychowania do wartości w oparciu
o 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

15

Krzysztof Wereszczyński

10.

Obserwacja koleżeńska zajęć jako sposób na doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

15

Krzysztof Wereszczyński

11.

Bezpieczne wykorzystywanie zasobów sieci przez nauczyciela i ucznia jako istotny element procesu wychowania

15

Krzysztof Wereszczyński

12.

Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się jako element edukacji włączającej

15

Agata Lewandowska

13.

Uczyć ciekawie i niekonwencjonalnie – dewiza szkoły XXI wieku     

15

Agata Lewandowska

14.

Nauczanie oparte o rozwiązywanie problemów - PBL (problem-based learning)

16

Beata Szymczak

15.

Kształtowanie u uczniów indywidualnych strategii uczenia się

16

Beata Szymczak

16.

Indywidualizacja w procesie dydaktyczno - wychowawczym

16

Małgorzata Chojnacka

Aneta Bylewska-Kurek

17.

Rozumowanie matematyczne kompetencją każdego ucznia

16

Aneta Bylewska-Kurek

18.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie
z zasobów dostępnych w sieci

16

Beata Roskosz

19.

Program wychowawczo-profilaktyczny - konstruowanie, ewaluacja, modyfikacja

17

Wioletta Wanat

20.

Kiedy konflikt jest OK

17

Wioletta Wanat

21.

Agresja i przemoc w szkole – profilaktyka
i interwencja

17

Wioletta Wanat

22.

Efektywna komunikacja – podstawa dobrego klimatu szkoły

17

Wioletta Wanat

23.

Zarządzanie emocjami w pracy nauczyciela

17

Wioletta Wanat

24.

Język żyrafy i szakala w szkole, czyli wstęp do metody Porozumienia bez Przemocy
M. Rosenberga

18

Wioletta Wanat

25.

Jak tworzymy przedszkole/szkołę promującą zdrowie?  

18

Anna Kamińska

26.

Neuroedukacja – nauczanie ukierunkowane na wspieranie rozwoju ucznia

18

Anna Kamińska

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH i ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 

- czas trwania szkolenia do uzgodnienia, przy czym najkrótsze szkolenie trwa 3 godziny dydaktyczne;

- uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszcza się materiały szkoleniowe, ponadto za pośrednictwem platformy lub strony internetowej MODN uczestnicy szkolenia uzyskują możliwość kontaktu z prowadzącym szkolenie;

- szkolenie może być przeprowadzone dla całej  rady pedagogicznej (wspólny temat) lub z podziałem na zespoły nauczycielskie, do których dostosowuje się temat szkolenia zgodnie z potrzebami zespołu;

- szkolenie dla całej rady pedagogicznej realizuje 1 lub 2 prowadzących, szkolenia równoległe z podziałem na zespoły nauczycielskie – 1 prowadzący w każdym zespole;

- dyrektor szkoły/przedszkola ma prawo wpływu na szczegółową tematykę szkolenia zgodnie z potrzebami szkoły/placówki lub może zgłosić temat, którego nie ma w ofercie (postaramy się go zrealizować)

Koszt szkolenia członków rad pedagogicznych

- szkolenie dla całej rady pedagogicznej – 200,00 PLN za 1 godzinę dydaktyczną;

- szkolenie w równoległych zespołach – 150,00 PLN za 1 godzinę dydaktyczną x liczba zespołów (np. 3 zespoły po 3 godz.: 3 x 3h x 150 zł = 1350,00 zł.);

- istnieje możliwość negocjowania cen i czasu szkoleń;

- dla szkół/placówek spoza powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego cenę szkolenia rady pedagogicznej lub zespołów nauczycielskich każdorazowo należy negocjować z dyrektorem MODN.

Dodatkowo

dla szkół i placówek, które zamówią w ciągu roku szkolnego dwa szkolenia rad pedagogicznych, trzecie szkolenie będzie bezpłatne. Tematyka trzeciego szkolenia – do wyboru z tematów:

1. Szkoła i nauczyciel wobec zmian w systemie oświaty. Jak sprawnie poruszać się w nowych przepisach oświatowych? (prowadzi Jolanta Fabisiak)

2. ABC sprawdzania i oceniania szkolnego. (prowadzi Ewa Gryczman)

3. Wprowadzenie uczniów w świat wartości zgodnie z nową podstawą programową. (prowadzi Krzysztof Wereszczyński)

Jesteśmy również otwarci na przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych i zadaniowych w dowolnym zakresie tematycznym zaproponowanym przez dyrektora szkoły/placówki. 

 

Szkolenia zespołów nauczycielskich

 

 

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH – PRZEDMIOTOWYCH, MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH I ZADANIOWYCH

organizowane w szkole/placówce Zamawiającego

NR TEMATU

TEMAT

STRONA W INFORMATORZE

PROWADZĄCY

27.

Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r. - wszystko o wskaźnikach w regulaminie szkoły/placówki

19

Jolanta Fabisiak

28.

Modyfikowanie programów nauczania zgodnie z zapisami w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego

19

Ewa Gryczman

29.

Konstruowanie zadań, testów
i sprawdzianów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego oraz zapisami
w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego

20

Ewa Gryczman

30.

Zaktywizuj swoich uczniów – nauka programowania w praktyce szkolnej

20

Dariusz Andrzejewski

Dorota Czech-Czerniak