-A A +A

Sieci współpracy i samokształcenia

 

 

Co to jest sieć? – jest grupą (zbiorowością) osób pragnących wspólnie działać w sposób przez siebie określony dla realizacji samodzielnie wyznaczonego celu (celów), który w każdym czasie mogą modyfikować lub zmieniać.
 
Dlaczego sieć współpracy i samokształcenia?
 Nie wymaga żadnych czynności prawnych (np. rejestracja w KRS, statut, deklaracja członkostwa, składki członkowskie, etc.); wystarczy wyrażenie woli uczestnictwa w pracach sieci wyrażone w dowolny sposób.
 Ma płaską strukturę organizacyjną - nie ma dyrektora, zarządu, organu prowadzącego; wystarczy koordynator, który pełni funkcję organizatorską (nie zarządczą).
 Relacje międzyludzkie w sieci oparte są na partnerstwie (nie ma podległości służbowej).
 Sieć działa na zasadzie samoregulacji i samoorganizacji – członkowie sami ustalają zasady współpracy oraz zakres swoich działań (kiedy, gdzie, jak często i w jaki sposób będą się kontaktować).
 Sieć jest procesem (przepływem, interakcją, relacją, więzią) a nie efektem. Liczą się zawodowe kontakty międzyludzkie, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, informacjami, zasobami, konfrontowanie poglądów, uczenie się, niż wynikające z tego „twarde” efekty”.
 
Mocne i słabe strony sieci jako organizacji:
 
Mocne strony:
 dobrowolne uczestnictwo w sieci nauczycieli minimalizuje opór przed zmianą,
 działania podejmowane w sieci mają charakter oddolny i są wdrażane w szkole z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb,
 we współpracy i zespołowym uczeniu się można wykorzystać potencjał każdego z uczestników, działając „wespół w zespół” można korzystać z efektu synergii,
 w sieci/zespole tworzą się warunki do konfrontowania własnego sposobu myślenia i działania z innymi, w konsekwencji wzrasta motywacja do rozwoju,
 aktywne uczestnictwo w sieci/zespole służy gromadzeniu dorobku zawodowego (przemyślenia, doświadczenia, również rezultaty ”twarde”, np. materiały, publikacje, etc.),
 praca w sieci chroni przed popełnianiem błędów, możemy uczyć się na cudzych.
 
Słabe strony:
 doskonalenie kwalifikacji zawodowych w sieci/zespole bez sformalizowanych zaświadczeń,
 opory psychiczne wobec otwartej komunikacji, zwłaszcza mówienia o trudnościach i porażkach,
 brak zaufania wśród członków sieci/zespołu uniemożliwiający zespołowe uczenie się, a przede wszystkim uniemożliwiające dzielenie się rozwiązaniami z własnej szkoły z obawy przed nieuczciwa konkurencją,
 brak doświadczenia w samoorganizacji własnego uczenia się,
 czasochłonność zespołowego uczenia się (czas potrzebny na dialog, refleksję).
 
Zespół samokształceniowy a sieć współpracy.
Sieć nie jest zespołem samokształceniowym, którym kieruje przewodniczący. Ustala on program, przydziela zadania, planuje i organizuje pracę, a podział funkcji w zespole ma charakter względnie trwały.
W sieci wszystko jest płynne, elastyczne, zmienne i zależy od woli członków.
 
 
Źródło:
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, pod red. Danuty Elsner, wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
Opracowała:
J. Fabisiak

Do sieci można się zapisać poprzez kontakt z koordynatorem, doradcą metodycznym MODN:

- w czasie spotkań metodycznych,

- w czasie dyżurów doradców w MODN (poniedziałki, w godz. 15.30 - 16.00), osobiście lub telefonicznie (632112756),

- przez stronę internetową, zakładka <Kadra>, wybrać nazwisko doradcy, przedmiot, a następnie "Napisz do doradcy".

Wykaz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli koordynowanych przez doradców metodycznych i konsultantów MODN w Koninie. 

Pod wykazem zamieszczono opisy działania poszczególnych sieci.

1. Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego

2. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

3. Sieć nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

4. Sieć nauczycieli  języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

5. Sieć nauczycieli matematyki

6. Sieć nauczycieli historii i wos

7. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

8. Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych

9. Sieć nauczycieli wychowania fizycznego

10. Sieć pedagogów i psychologów szkolnych

11. Sieć nauczycieli kreatywnych

12. Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli

 

OPISY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH SIECI

 

1. Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego

Sieć współpracy i samokształcenia (problemowa) „Współpraca z rodzicami sposobem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego”.

Cele:

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami dotyczącymi włączenia rodziców w rozwiązywanie trudności wychowawczych i problemów z zachowaniem wychowanków, ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola.  Owocem działalności sieci mają być przykłady dobrych praktyk w postaci modelowych scenariuszy zajęć do pracy dziećmi oraz materiały dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Cele szczegółowe:

1. Nabyć umiejętności skutecznego wspierania wychowawczych kompetencji rodziców.

2. Poszerzyć wiedzę na temat pracy z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze.

3. Uzyskać wiedzę na temat wzmacniania poczucia własnej wartości każdego dziecka.

4. Nabyć umiejętność budowania dobrych kontaktów interpersonalnych z rodzicami.

5. Poznać sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w grupie przedszkolnej.

6. Wymiana doświadczeń.

7. Możliwość zawarcia nowych znajomości zawodowych.

8. Uzyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia.

9. Praca zespołowa nauczycieli.

10. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.

11. Współpraca między przedszkolami.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego konińskich placówek
 • Koordynator (funkcja organizatorska): doradca metodyczny MODN, Irena Rogala
 • Sposób komunikacji:

a) spotkania co najmniej 1 raz na kwartał, w terminie zaproponowanym przez koordynatora i/lub z inicjatywy członków sieci,

b) spotkania z inicjatywy doradcy i nauczycieli w terminie wspólnie ustalonym,

c) dzielenie się wypracowanymi materiałami, odnalezionymi w zasobach Internetu czy uzyskiwanymi podczas udziału w szkoleniach, kursach, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d) korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań i tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności na spotkaniach sieci oraz krótka notatka służbowa sporządzona przez doradcę metodycznego na temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oraz przydatność w pracy z dziećmi, oceniają uczestnicy sieci w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny oraz podczas wspólnych rozmów na każdym spotkaniu sieci.

2. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Cele:

1. Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się nauczycieli (uczenie się z innymi i od innych).

2. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym. 

3. Wprowadzanie  międzyszkolnego wymiaru doskonalenia się nauczycieli.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół Miasta Konina
 • Koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel doradca metodyczny MODN, Edyta Miska-Mazgajczyk
 • Sposób komunikacji :

a)      spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b)      spotkania z inicjatywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół w każdym innym terminie,

c)      dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d)     korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

 

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny. 

3. Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Cele:

1. Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się nauczycieli (uczenie się z innymi i od innych).

2. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym. 

3. Planowanie i przygotowywanie  konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego  szkół podstawowych Miasta Konina,
 • Koordynator doradca metodyczny MODN, Małgorzata Chojnacka,
 • Sposób komunikacji:

a) spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b) spotkania z inicjatywy nauczycieli w każdym innym terminie,

c) dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d) korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

 

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny.

4. Sieć nauczycieli języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Cele:

1. Promowanie współpracy nauczycieli języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Konina oraz poprawa koleżeńskiej współpracy wśród nauczycieli.

2. Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się nauczycieli (uczenie się z innymi i od innych).

3. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym. 

4. Wprowadzanie  międzyszkolnego wymiaru doskonalenia nauczycieli.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Konina;
 • Koordynator (funkcja organizatorska): doradca metodyczny MODN, Małgorzata Ptak
 • Sposób komunikacji:

a)      spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora (w konsultacji z nauczycielami),

b)      spotkania wynikające z bieżących potrzeb z inicjatywy doradcy metodycznego/nauczycieli szkół w każdym innym terminie,

c)      komunikacja za pomocą poczty elektronicznej (i/lub portali społecznościowych) – dzielenie się doświadczeniem (np. dotyczącym zagadnień metodycznych), wypracowanymi materiałami (np. prezentacje, scenariusze zajęć, przykłady tematów wypracowań, wybory tekstów ikonicznych, publikacje), wiedzą o ciekawych wydarzeniach edukacyjnych (np. konkursy, konferencje, szkolenia) itp.,

d)     korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny. 

5. Sieć nauczycieli matematyki

Cele:

1. Promowanie współpracy nauczycieli matematyki szkół Miasta Konina oraz poprawa koleżeńskiej współpracy wśród nauczycieli. 

2. Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się nauczycieli matematyki (uczenie się z innymi i od innych).

3. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym. 

4. Wprowadzanie  międzyszkolnego wymiaru doskonalenia nauczycieli.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • uczestnicy: nauczyciele matematyki szkół Miasta Konina
 • koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel doradca MODN, Ewa Chalasz
 • sposób komunikacji :

a) spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b) spotkania z inicjatywy nauczycieli matematyki szkół w każdym innym terminie,

c) dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, interesujące wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d) korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli matematyki na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny.

6. Sieć nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

CELE

1.  Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

2. Analiza przykładów dobrych praktyk.

3. Poszerzenie kompetencji uczestników.

4. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby  nauczycieli uczestniczących w sieci.

5. Nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół.

6. Korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

STRUKTURA SIECI, SCHEMAT ORGANIZACYJNY

1.      Uczestnicy: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół Miasta Konina.

2.      Koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel doradca metodyczny MODN, Aneta Bylewska-Kurek

3.      Sposób komunikacji:

- spotkania, co najmniej 2 razy w roku szkolnym, w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

- spotkania z inicjatywy nauczycieli w każdym innym terminie,

- dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

- korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej

ZASADY DZIAŁANIA SIECI

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

ZASADY EWALUACJI

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny. 

7. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Sieci Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych składa się z podsieci:

 • biologii i przyrody
 • chemii i fizyki
 • geografii  

Cele:

1. Koleżeńska współpraca nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej z geografii, fizyki, chemii, biologii i przyrody (dobre praktyki i korelacja międzyprzedmiotowa).

2. Promowanie współpracy pomiędzy nauczycielami III i IV etapu edukacyjnego ze szkół miasta Konina oraz poprawa koleżeńskiej współpracy wśród nauczycieli geografii i przedmiotów przyrodniczych. 

3. Nabywanie umiejętności zespołowego uczenia się (uczenie się z innymi i od innych).

4. Promowanie wśród nauczycieli i uczniów konkursów przedmiotowych i przyrodniczo-ekologicznych.

5. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym, generowanie pomysłów, inicjowanie nowych działań.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele geografii, fizyki, chemii, biologii i przyrody ze szkół miasta Konina
 • Koordynatorzy sieci: doradcy MODN w Koninie - Henryka Hypś (geografia), Dorota Szewczyk-Bąkowska (chemia, fizyka), Urszula Szymańska (biologia, przyroda)
 • Sposób komunikacji :

a) spotkania co najmniej 2 razy w semestrze roku szkolnego (w terminie zaproponowanym przez koordynatora i w porozumieniu z uczestnikami sieci),

b) spotkania z inicjatywy koordynatorów lub nauczycieli szkół (wg potrzeb),

c) dzielenie się wypracowanymi materiałami z innymi nauczycielami i koordynatorami sieci MODN (biologii, przyrody, geografii, chemii i fizyki), np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

Zasady działania sieci:

Współorganizacja spotkań, tzn. uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce i miejscu spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji: 

Wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny.

8. Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych

CELE

· Celowe wykorzystanie środków formalnych do ekspresji własnej w działaniu plastycznym.

· Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.

· Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się nauczycieli (uczenie się z innymi i od innych).

· Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym. 

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów artystycznych szkół Miasta Konina
 • Koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel doradca MODN, Iwona Pawlaczyk
 • sposób komunikacji:

a)      spotkania co drugi miesiąc  (w roku szkolnym) w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b)      spotkania z inicjatywy nauczyciela w każdym innym terminie,

c)      dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. warsztaty, prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc.
 (poczta elektroniczna),

d)      korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli  na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny. 

9. Sieć nauczycieli wychowania fizycznego

Cele:

1. Budowanie dobrych relacji między nauczycielami różnych szkół.

2. Tworzenie platformy wzajemnego wsparcia w podejmowanych działaniach oraz obszarach metodycznych poprzez dzielenie się doświadczeniami.

3. Popularyzowanie i upowszechnianie dobrych praktyk nauczycieli wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych.

4. Nabywanie umiejętności zespołowego uczenia się (uczenie się z innymi i od innych).

5. Poszerzanie kompetencji osobistych i zawodowych uczestników sieci.

6. Tworzenie nowych rozwiązań metodyczno – organizacyjnych oraz wspierania nowatorskich działań nauczycieli.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół Miasta Konina
 • Koordynator (funkcja organizatorska): doradca metodyczny MODN w Koninie, Anna Kamińska
 • Sposób komunikacji:

a)      spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b)      spotkania z inicjatywy nauczycieli w każdym innym terminie,

c)       dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d)      korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności nauczycieli na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny.

10. Sieć pedagogów i psychologów szkolnych

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych (problemowa) „Profilaktyka w szkole”

Cele:

1. Promowanie współpracy pedagogów i psychologów szkolnych jako specjalistów szkół Miasta Konina oraz poprawa koleżeńskiej współpracy wśród pedagogów i psychologów jako istotny czynnik rozwoju pracy wychowawczej, profilaktycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

2. Nabywanie umiejętności zespołowego uczenia się pedagogów i psychologów szkolnych (uczenie się z innymi i od innych).

3. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym.  

4. Wspólne wypracowywanie dokumentów, rozwiązań diagnostycznych, interwencyjnych itp.

5. Wprowadzanie  międzyszkolnego wymiaru doskonalenia nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

1.       Uczestnicy: pedagodzy i psycholodzy szkolni szkół Miasta Konina.

2.       Koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel – doradca metodyczny MODN (będący pedagogiem szkolnym), Wioletta Wanat

3.       Sposób komunikacji:

·         spotkania: inicjujące w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

·         kolejne spotkania z inicjatywy uczestników sieci we wspólnie uzgadnianym terminie,

·         dzielenie się wypracowanymi materiałami i informacjami drogą poczty elektronicznej.

 Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności pedagogów i psychologów na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oraz jakość pracy szkoły oceniają uczestnicy sieci podczas spotkań (w rundce wypowiedzi).

Ponadto możliwe inne formy ewaluacji.

11. Sieć nauczycieli kreatywnych

Sieć współpracy i samokształcenia (problemowa)  „Nauczanie –nasza pasja”.

Cele:

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami na uatrakcyjnienie lekcji i wzrost zaangażowania uczniów w naukę oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Owocem działalności sieci ma być tworzenie BANKU POMYSŁÓW.

Cele szczegółowe

1. Nabyć  umiejętności skutecznego motywowania uczniów do aktywności podczas zajęć;

2. Uzyskać wiedzę na temat  wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia;

3. Poznać strategie i narzędzia  do odkrywania potencjału ucznia;

4. Poznać metody nauczania adresowane do ucznia o zróżnicowanym potencjale intelektualnym;

5. Wymiana doświadczeń;

6. Możliwość zawarcia nowych znajomości zawodowych;

7. Uzyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia;

8. Praca zespołowa nauczycieli;

9. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;

10.  Współpraca między szkołami.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: zainteresowani, kreatywni nauczyciele konińskich szkół
 • Koordynator (funkcja organizatorska): doradca metodyczny MODN, Agata Lewandowska
 • Sposób komunikacji :

a)      spotkania co najmniej 1 raz na kwartał w terminie zaproponowanym przez koordynatora i/lub z inicjatywy członków sieci

b)      spotkania z inicjatywy doradcy i nauczycieli w terminie wspólnie ustalonym

c)      dzielenie się wypracowanymi materiałami, odnalezionymi w zasobach Internetu czy uzyskiwanymi podczas udziału w szkoleniach, kursach, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d)     korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności na spotkaniach sieci oraz krótka notatka służbowa sporządzona przez doradcę metodycznego na temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny oraz podczas wspólnych rozmów na każdym spotkaniu sieci

12. Sieć dyrektorów szkół i placówek (KLUB DYREKTORÓW)

CELE

1. Doskonalenie umiejętności zespołowego uczenia się dyrektorów (uczenie się z innymi i od innych).

2. Dzielenie się zasobami wiedzy praktycznej, przemyśleniami i refleksjami, autorskimi rozwiązaniami, dorobkiem zawodowym.

3. Wprowadzanie  międzyszkolnego wymiaru doskonalenia nauczycieli i dyrektorów.

Struktura sieci, schemat organizacyjny:

 • Uczestnicy: dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół i przedszkoli Miasta Konina
 • Koordynator (funkcja organizatorska): nauczyciel konsultant MODN, Jolanta Fabisiak
 • sposób komunikacji :

a)      spotkania co najmniej 2 razy w roku szkolnym w terminie zaproponowanym przez koordynatora,

b)      spotkania z inicjatywy dyrektora/dyrektorów szkół/przedszkoli w każdym innym terminie,

c)      dzielenie się wypracowanymi materiałami, np. prezentacje, scenariusze, publikacje, ciekawe wydarzenia edukacyjne, konferencje, szkolenia, etc. (poczta elektroniczna),

d)     korzystanie z materiałów i forum dyskusyjnego za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Zasady działania sieci:

Dominuje samoregulacja i samoorganizacja, tj. uczestnicy decydują o zasadach współpracy oraz zakresie działań, tematyce spotkań.

Dokumentację stanowi lista obecności dyrektorów/wicedyrektorów na spotkaniach sieci oraz temat spotkania.

Zasady ewaluacji

Efektywność, przydatność i wpływ współpracy w sieci na indywidualny rozwój oceniają uczestnicy sieci  w ankiecie ewaluacyjnej za każdy rok szkolny.