-A A +A

Wspomaganie szkół

REFORMA SYSTEMU EDUKACJI

Szanowni Państwo, w związku z wdrażaną reformą systemu eduakcji zamieszczamy poniżej linki do stron z najważniejszymi aktami prawnymi i informacjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Eduakcji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Niektóre akty prawne obowiązujące od 1 września 2019 r.

23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – wchodzi w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/136/1

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 318 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego organizacji roku szkolnego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/318/1

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/322/1

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 323 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/323/1

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 325 rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/325/1

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/373/1

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/372/1

Aktualne prawo - stan na 26.02.2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniajacego oraz trybu postępowania odwoławczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

Przydatne linki

 

 

22 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 969 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o postępowaniu w sprawach nieletnich http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/969/1

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 996 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/996/1

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – weszła w życie 25 maja 2018 r. (w art. 154 ustawy zawiera zmianę ustawy – Prawo oświatowe – dodaje nowy art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1 

2 marca 2018 r. opublikowano w Dz.U. 2018 - poz. 467 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000467/O/D2018046...

 

MEN o reformie Dobra szkoła

ORE zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017

Działania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Najważniejsze akty prawne

Ustawa o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

ustawa Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe

Prawo oświatowe - zmiany wprowadzajace reformę

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształćenia ogólnego dl aszkoły podstawowej...szkoły branżowej I stopnia...szkoły policealnej

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do 31 sierpnia 2018 roku planuje podjąć następujące działania:

1. Wrzesień - październik 2017 - seminaria metodyczne PLANOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W RAMACH KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO

2. Kwiecień - czerwiec 2018 - seminaria metodyczne INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA JAKO OBOWIĄZEK WYNIKAJACY Z AKTUALNYCH ZAPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

3. Doradcy metodyczni i konsultanci MODN zostali przeszkoleni w zakresie pracy z nową podstawą programową w ramach szkoleń zorganizowanych przez ORE. Dlatego zachęcamy do konsultacji indywidualnych - DORADCY METODYCZNI

4. Jeżeli w trakcie szkoleń, które odbędą się w maju i czerwcu będziecie zgłaszać Państwo potrzebę ich kontynuacji to na okres wakacji zaproponujemy kolejne formy szkoleniowe.

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do 31 sierpnia 2017 roku planuje podjąć następujące działania:

1. 21, 22 i 24 kwietnia 2017 roku, wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, organizujemy konferencje metodyczne dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, których tematem przewodnim będzie nowa podstawa programowa i jej porównanie z obowiązujacą do tej pory. Od 22 marca dostępny będzie harmonogram konferencji.

2. W miesiącu maju i czerwcu 2017 roku zapraszamy Państwa na 5-godzinne kursy dotyczące pracy z nową podstawą programową - OFERTA EDUKACYJNA

3. Doradcy metodyczni i konsultanci MODN zostali przeszkoleni w zakresie pracy z nową podstawą programową w ramach szkoleń zorganizowanych przez ORE. Dlatego zachęcamy do konsultacji indywidualnych - DORADCY METODYCZNI

4. Jeżeli w trakcie szkoleń, które odbędą się w maju i czerwcu będziecie zgłaszać Państwo potrzebę ich kontynuacji to na okres wakacji zaproponujemy kolejne formy szkoleniowe.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.

 

 

 

Działania MODN w ramach wspomagania szkół

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z października 2012 r. oraz w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowanie, MODN w Koninie podjął się realizacji projektu, który ma na celu stworzenie systemu wspomagania szkół i placówek miasta Konina przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

System wspomagania rozwoju szkół i placówek przez MODN ma służyć wspieraniu tych instytucji w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w zaspokajaniu potrzeb oraz rozwiązywaniu ich problemów.

Wspomaganie jest adresowane do szkoły lub placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje na szkołę lub placówkę rozumianą jako złożona, wieloaspektowa organizacja.

Wspomaganie pomaga szkole lub placówce w rozwiązywaniu jej problemów, ale nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, co oznacza, że MODN uwzględnia autonomiczną rolę szkoły/placówki i oczekuje ścisłej współpracy przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspomagających.

Zakres wspomagania wynika z indywidualnej sytuacji szkoły/placówki, dlatego punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli jest diagnoza potrzeb społeczności szkolnej przeprowadzana przez dyrektora szkoły/placówki przy pomocy MODN.

Techniką, najczęściej stosowaną do diagnozy pracy szkoły/placówki, jest grupowy wywiad połączony z wykorzystaniem analizy SWOT.

Wspomaganie realizowane przez MODN  jest procesem. Dominują długofalowe formy pomocy szkole/placówce, rozpoczynające się od diagnozy potrzeb poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych przez nią działań, aż po wspólną ze szkołą/placówką ocenę efektów i współpracę przy wyciąganiu wniosków i formułowaniu rekomendacji do dalszej pracy.

Poprawa kompetencji nauczycieli realizowana jest poprzez doradztwo metodyczne oraz doskonalenie.

Doradztwo ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego pojedynczych nauczycieli lub zespołów nauczycielskich. Polega na Identyfikowaniu problemów nauczyciela lub zespołu, wspólnym szukaniu rozwiązań oraz wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Doskonalenie dotyczy pojedynczych nauczycieli, zespołów nauczycielskich lub całych rad pedagogicznych. Prowadzone jest w formie kursów i szkoleń stacjonarnych, e-learningowych lub w trybie mieszanym (blended learning). 

Od roku szkolnego 2017/2018 dziewięć konińskich szkół objętych jest wspomaganiem (w ramach ogólnopolskiego projektu ORE) w zakresie kompetencji kluczowych uczniów: ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Koordynatorami tego działania są doradcy metodyczni MODN.  Wspomaganie obejmuje: przeprowadzenie diagnozy wstępnej mającej wskazać, który  z prezentowanych obszarów wymaga wsparcia, przeprowadzenie diagnozy pogłębionej której efektem jest stworzenie planu działań pozwalających kształtować wybrany obszar kompetencji kluczowych, wskazanie obszaru szkoleń wspierających nauczycieli w realizacji planu działań, monitoring realizacji planu działań, przeprowadzenie oceny efektywności.